محصولات > ويديوی درخواستی (VOD) > 

Anevia – ViaDemand

بسته ViaDemand شرکت Anevia راهکاری برای ارسال تصاوير ويديويی در بستر IP است و برای استفاده­ ی اوپراتورهای صنعت برودکست و صاحبان محتوای ويديويی طراحی شده است. اين راهکار با دارا بودن قابليت ضبط پيشرفته و Circular buffer خود از سرويس­ های پيشرفته IPTV مانند time-shifting, catch-up TV, nPVR و pause TV پشتيبانی مي­ کند.

اجزای تشکيل دهنده اين راهکار به شرح زير ميباشد:

  • ViaDemand Streamer:

ViaDemand اوپراتورها را قادر مي سازد تا افزايش تعداد کاربران را به راحتی مديريت نمايند. معماری غير متمرکز اين راهکار باعث ميشود بتوان Streamer ها را در نزديکترين مکان به کاربر نهايی قرار داد و بدين وسيله استفاده از ظرفيت شبکه را به بهترين وجه بهينه نمود.

  • ViaDemand Balancer:

ViaDemand Balancer به منظور بهترين پاسخگويی به درخواست ها، محتوای ارسالی را  به صورت اتوماتيک در شبکه توزيع مي کند و همچنين به منظور ايجاد دسترسی پذيری بالا ميزبانی برای Redundancy Feature است.

  • Viamanager Planner:

Viamanager Planner چيدمان محتوا را بر اساس معيارهای گوناگون( مانند رتبه بندی فيلم ها)  مديريت مي کند.همچنين وظيفه برنامه ريزی ضبط کانال ها در Pause TV بر عهده Viademand Planner است.

  • Viamanager Monitor:

Viamanager Monitor راهکاری برای Monitor کردن و نظارت بر تمامی اجزای زيرساخت VODشامل تجهيزات Anevia و تجهيزات شبکه است.